Dagsorden for den officielle del:

1.    Mødet åbnes.
2.    Valg af dirigent.
3.    Aflæggelse af beretning(er).
4.    Fremlæggelse af regnskab.
5.    Beretning fra kredsene (forelægges skriftligt).
6.    Godkendelse af beretning(er) og regnskab.
7.    Behandling af indkomne forslag.
8.    Forelæggelse af virkeplanen.
9.    Drøftelse af virkeplan og aktivitetsplan.
10. Fastsættelse af kontingent.
11. Valg af landsformand.
12. Valg af 3 hovedbestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter for HB.
13. Valg af kritisk revisor samt 1 revisorsuppleant.
14. Eventuelt.
15. Mødet afsluttes.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen:
a)  Gruppemedlemskaber (scener, grupper, skoler, biblioteker m.v.) med hver 1 repræsentant.
b)  Personlige medlemskaber med hver 1 stemme.
c)   Kredse med 1 repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer, dog således, at hver kreds har mindst 2 delegerede.
d)  Landsorganisationer med hver 1 repræsentant.
Forbehold:
a)  Kun fremmødte repræsentanter har stemmeret.
b)  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
c)   Ingen kan afgive mere end 1 stemme.

—————————————————–

a) Indkomne forslag, der er modtaget rettidigt (senest d. 23. august), offentliggøres her på siden.
Forslagene skal sendes til tina@dats. dk
b) Opstillede kandidater til HB kan ses her eller i generalforsamlingsmappen. Kandidatforslag til landsformand og hovedbestyrelsen kan dog indstilles på generalforsamlingen indtil dagsordenens punkt 10.

—————————————————–

På vegne af DATS og hovedbestyrelsen
Landsformand Pia Bredow